Een Rudolf Steiner Kleuterschool

Een Rudolf Steinerschool behoort tot het vrij, gesubsidieerd, niet-confessioneel onderwijs en staat open voor alle kinderen, ongeacht godsdienstige, culturele, sociale of etnische afkomst.

Aan ons onderwijs of pedagogisch project liggen inzichten omtrent mens en wereld ten grondslag, die door Dr. Rudolf Steiner in vele geschriften en voordrachten zijn ontwikkeld. Onze onderwijsvorm tracht de ethisch-religieuze en humanistische waarden die in de verschillende culturen ontwikkeld zijn voor de kinderen beleefbaar te maken.

"De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt. Dan zal in deze maatschappij datgene leven wat in de haar tredende volwaardige mensen scheppen; maar uit de opgroeiende generatie mag niet datgene gemaakt worden wat de bestaande maatschappij van deze generatie maken wil." (Rudolf Steiner)

In de twee kleuterklassen (een bovenklas en een benedenklas genaamd) zijn kinderen van 2,5 tot ongeveer 6 jaar bijeen. In een geborgen sfeer wordt heel veel belang gehecht aan ritme, regelmaat en structuur. Zij zijn de ideale voedingsbodem voor vertrouwen en houvast bij het jonge kind. Tijdens deze ontwikkelingsfase speelt nabootsing een heel belangrijke rol: het samenspel van jongere en oudere kinderen in de klas en het voorbeeld van de leerkracht zijn hier zeer waardevol. Bij de klasactiviteiten is er veel ruimte voor fantasie. Hier vind je geen les- of ontwikkelingsmethoden. Tijdens het vrij en geleid spel bieden de kleuterleerkrachten de kinderen datgene aan waar zij op dat moment aan toe zijn: door kunstzinnige activiteiten, handvaardigheidstechnieken, huishoudelijke taakjes, liederen, kringspelletjes, vingerrijmpjes belanden de kleuters ongedwongen en vol overgave in de wereld van de fantasie.

Wij nodigen u uit om via deze site kennis te maken met De Hazelaar

Filosofie

In de mate dat het achterliggende mensbeeld helder en duidelijk geëxpliciteerd wordt, zijn ook de opvoeding en het onderwijs die gegeven worden op basis van dit mensbeeld helder en klaar. Want elke vorm van onderwijs is gebaseerd op een mensbeeld, hetzij verborgen, hetzij expliciter geformuleerd.

Heel typisch voor de hele opvoedkunde op basis van de antroposofie is nu net dat de achterliggende mensvisie heel duidelijk wordt genoemd en uiteengezet. De inzichten in de menskunde van Rudolf Steiner vormen de basis voor de praktijk van de opvoedkunde. En omdat we in de pedagogie niet alleen observeren maar ook handelen, is het des te belangrijker hierbij stil te staan.