Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de inrichtende macht van de school en is verenigd als bestuur van de vzw Yggdrasil. Zoals voorzien in de statuten bestaat het schoolbestuur uit tenminste 3 leden die worden benoemd voor een termijn van 3 jaar. Het schoolbestuur is participatief samengesteld: het is voor minimum 2/3 samengesteld uit rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers van personeel en van ouders. Het schoolbestuur is overkoepelend voor beide vestigingen, De Wingerd in Brasschaat en de Hazelaar in Antwerpen. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de school op vlak van veiligheid, infrastructuur, onderwijs en personeel. Er wordt beleid gevoerd op middellange en lange termijn. De inrichtende macht delegeert taken aan de directeur.

Momenteel is de samenstelling van het schoolbestuur als volgt:
Personeel van De Wingerd: Nanna Cornelis, Deborah Janssens (secretaris), Lore Dziwak, Isha Van Ginneken
Personeel van De Hazelaar: Loes Janssens, Elvira Hillesum
Ouders van De Wingerd: Tim Van den Heuvel (ad interim voorzitter), Andrea Kleine Punte, Rudi Mertens, Keije Van Hoorick (waarnemend penningmeester)
Ouders van De Hazelaar: Ion Petrescu, Pauline Driesen
Het schoolbestuur is bereikbaar via het algemeen onthaal van de school.